Bộ sưu tập: Hàng Thanh Lý

Một số mặt hàng do còn lẻ size, tồn kho, có một chút lỗi nhỏ, hay lỗi do vận chuyển được thanh lý giá hợp lý