Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại

Thời gian xử lý khiếu nại: 24h kể từ khi nhận sản phẩm thành công từ Spesa

Khách hàng cần các thông tin cơ bản:
- Mã đơn hàng
- Thông tin khiếu hàng cụ thể về hàng hóa nhận được
- Đoạn video thể hiện nội dung khiếu nại là đúng: Khách hàng cần thực hiện quay video bắt đầu từ lúc mở bao bì đến khi kiểm tra tất cả sản phẩm nhận được. Trong quá trình thực hiện video, khách hàng cần tập trung quay cận cảnh vào sản phẩm để thể hiện rõ việc vấn đề phát sinh